Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok Spoločnosti ALEX BREZNO, s.r.o., zapísanej v Obchodný register Okresného súdu Banská
Bystrica, Oddiel: Sro, vložka č.: 16915/S, IČO: 44924607, DIČ: 2022868969 so sídlom: Švermova
40, 977 01 Brezno, Slovenská republika. Štatutárny orgán (konateľ): Bc.Martina Marková, v ďalšom
texte tiež len „spoločnosť“.
1. Spoločnosťou sa rozumie právnická osoba s názvom ALEX BREZNO, s.r.o., podnikajúca na
území Slovenskej republiky, zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Banská
Bystrica, Oddiel: Sro, vložka č.: 16915/S, IČO: 44924607, DIČ: 2022868969 so sídlom:
Švermova 40, 977 01 Brezno, Slovenská republika. Štatutárny orgán (konateľ): Bc.Martina Marková,
- na základe predmetu činnosti:
- sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
2. Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej spoločnosť poskytuje
svoje služby na základe vyššie uvedeného predmetu činnosti.
3. Ak klient usúdi, že služby poskytované príslušnou spoločnosťou sú nevyhovujúce alebo
bude mať k vykonávaniu obchodného prípadu iné výhrady, je oprávnený uplatniť výhradu /
výhrady (ďalej len „reklamácia/reklamácie“):
a) poštou na adresu: Švermova 40, 977 01 Brezno, Slovenská republika
b) elektronicky na adrese: info@chatypodtatrami.sk
c) telefonicky na čísle 0905 663 076. Spoločnosť a klient sa v prípade telefonického
kontaktu dojednajú na ďalšom postupe ohľadne podania a spísania reklamácie, postupu
pri jej riešení atď.
4. Spoločnosť spíše s klientom o každej reklamácii, ktorá je u nej uplatnená, reklamačný
protokol v papierovej forme. Rovnopis alebo kópiu reklamačného poriadku si ponecháva aj
klient podávajúci reklamáciu.
5. Klient je povinný uplatniť reklamáciu písomne s vlastnoručným podpisom a je povinný ju
spísať určito, zrozumiteľne, správne a presne uviesť reklamované skutočnosti, ktoré
namieta a svoje tvrdenia aj vierohodným spôsobom dokázať - preukázať, najmä
predložením právne relevantných dokladov preukazujúcich tvrdené skutočnosti. Klient má
právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením
reklamácie. Klient je ďalej v tejto reklamácii povinný uviesť aj práva, ktoré týmto spôsobom
voči spoločnosti uplatňuje a ktoré nie je oprávnený neskôr meniť bez súhlasu spoločnosti.
6. Spoločnosť klientovi podávajúcemu reklamáciu, potvrdí prijatie reklamácie.
7. Spoločnosť preskúma opodstatnenosť reklamácie a uzná ju ako oprávnenú, alebo
neoprávnenú.
8. Klient je povinný spoločnosti poskytnúť všetku súčinnosť potrebnú na objasnenie
reklamovanej skutočnosti.
9. Vybavenie reklamácie sa uskutoční ihneď, prípadne v odôvodnených prípadoch do 3 dní.
Ak to nie je možné, najmä ak sa vyžaduje zložité zhodnotenie stavu reklamovanej služby,
klient je o vybavení reklamácie upovedomený najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia
reklamácie.
10. Pokiaľ spoločnosť uzná reklamáciu za oprávnenú, poskytne klientovi náhradu vo forme
zľavy na reklamovanú službu alebo iné plnenie.
11. Neuznané reklamácie oprávňujú klienta na podanie žiadosti o opätovné preskúmanie
oprávnenosti reklamácie do rúk konateľa spoločnosti, ktorý reklamáciu znovu posúdi a
svoje rozhodnutie oznámi klientovi. Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými
stranami pri plnení zmluvných povinností budú riešené mimosúdnou cestou,
alternatívnym riešením sporov podľa príslušných ustanovení zákona č. 391/2015 Z.z. o
alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
ak by napriek tomu nedošlo k dohode, platí, že v prípade sporu je príslušný vecne a
miestne príslušný súd Slovenskej republiky.
12. Na základe zistení učinených z reklamačných protokolov vyvodzuje spoločnosť dôsledky,
stanovuje metódy, návody a dáva pokyny, aby bolo možné predchádzať vzniku
prípadných ďalších reklamácií.
13. Ostatné právne vzťahy medzi spoločnosťou a klientom výslovne neupravené týmto
Reklamačným poriadkom, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv
uzavretými medzi spoločnosťou a klientom, príslušnými ustanoveniami všeobecne
záväzných právnych predpisov platných na území SR, a to v tomto poradí.
14. Spoločnosť je oprávnená z dôvodu zmien vo svojej obchodnej politike alebo zmien
právnych predpisov na území SR, alebo na základe vývoja právneho alebo
podnikateľského prostredia, alebo v záujme bezpečného fungovania informačného
systému, alebo minimalizácie rizika, tento Reklamačný poriadok kedykoľvek meniť, alebo
dopĺňať.
15. Spoločnosť určí zverejnením, alebo vo svojich prevádzkach, alebo na svojej internetovej
stránke aktuálne znenie Reklamačného poriadku. Za vady služieb nemožno považovať
vady spôsobené samotnými okolnosťami vyššej moci – napr. povodeň, snehová kalamita,
víchrica, krupobitie, poškodenie bleskom, vrátane prerušenia dodávok elektrickej energie
alebo vody.
16. Spoločnosť spracováva osobné údaje v zmysle zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov.
17. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 10.07.2018.


Osoba poverená vybavovať reklamácie: Bc. Martina Marková