Etický kódex

Ako máme napísané na úvodnej stránke, naša Realitná kancelária vznikla len nedávno, no na realitnom trhu pôsobíme od roku 2006...


...keďže nás táto práca veľmi baví a chceli by sme ju robiť ešte ďalšie roky, riadime sa pri našej práci výrokmi Tomáša Baťu:


„Robme hoci najnepatrnejšiu vec na svete, no robme ju najlepšie.“


a


„Dobrý obchod je vtedy, kde sú spokojní všetci zúčastnení.“


Sme členmi Združenia realitných kancelárií Slovenska (ďalej len ,,ZRKS“) a dodržiavame etický kódex schválený na zasadnutí správnej rady ZRKS dňa 17.06.2014


Vymedzenie niektorých pojmov,,Realitná činnosť“
je pre účely tohto Kódexu podnikanie v sprostredkovaní predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
bez ohľadu na právnu formu ktorou sa tento predmet podnikania vykonáva.
,,Klient“
je pre účely tohto Kódexu osoba (fyzická alebo právnická), ktorej realitná kancelária (člen ZRKS) alebo jej
maklér má poskytnúť alebo poskytuje služby spojené s Realitnou činnosťou.
,,Zmluva“
je pre účely tohto Kódexu akákoľvek zmluva, predmetom ktorej je odplatný alebo bezodplatný prevod
vlastníckeho práva k nehnuteľnosti z pôvodného vlastníka nehnuteľnosti na nového vlastníka nehnuteľnosti, či
odplatné alebo bezodplatné prenechanie nehnuteľnosti do užívania vlastníkom nehnuteľnosti tretej osobe.
,,Sprostredkovateľská zmluva“
je pre účely tohto Kódexu akákoľvek zmluva, predmetom ktorej je záväzok realitnej
kancelárie (člena ZRKS) odplatne alebo bezodplatne sprostredkovať Klientovi uzavretie Zmluvy za podmienok
dohodnutých medzi Klientom, ako záujemcom a realitnou kanceláriou (členom ZRKS) ako sprostredkovateľom.Preambula
Etický kódex ZRKS (ďalej len „Kódex“) vydáva ZRKS a schvaľuje ho v súlade s ust. Článku VI. bodom 6.5 písm. c)
Stanov ZRKS správna rada ZRKS.
Účelom Kódexu je kodifikovať etické zásady realitnej praxe na Slovensku a prispieť tak k tomu, aby realitná činnosť
v Slovenskej republike čo možno najlepšie slúžila klientom, spĺňala etické hľadiská realitnej činnosti požadované
verejnosťou Slovenskej republiky, bola predovšetkým pravdivá, čestná a slušná a aby svojím obsahom a formou v
rozsahu tohto Kódexu rešpektovala medzinárodne uznávané zásady realitnej činnosti.
Kódex je postavený na princípoch univerzálnej platnosti, subsidiarity etických pravidiel a technologickej neutrality.
Kódex nenahrádza právnu reguláciu realitnej činnosti, avšak nadväzuje na ňu ustanovením etických zásad.
Kódex je určený osobám pôsobiacim v oblasti realitne činnosti a formuluje pravidlá profesionálneho správania sa.
Všetky realitné kancelárie, ktoré sa rozhodnú vstúpiť do ZRKS, sa zaväzujú dodržiavať Kódex, ako súhrn noriem
vzťahujúcich sa na správanie realitných kancelárií a maklérov. Kódex sa vzťahuje na akékoľvek konanie, správanie
a činnosti spadajúce do realitnej oblasti. Členov ZRKS zaväzuje správať sa čestne, morálne a eticky s dôrazom na
profesionalitu a čo najkvalitnejšie poskytovanie služieb. Kódex je záväzný pre všetky realitné kancelárie (členov
ZRKS) a ich maklérov, ktorí priamo i nepriamo vykonávajú činnosť na realitnom trhu. Členovia ZRKS sa ďalej zaväzujú
šíriť dobré meno ZRKS a realitného obchodu ako takého.Článok I.
Povinnosti člena ZRKS
1. Člen ZRKS je povinný Realitnú činnosť vykonávať čestne, v súlade s dobrými mravmi a podľa svojho najlepšieho
vedomia a svedomia s prihliadnutím nielen na záujmy Klientov, ale aj na záujmy druhej zmluvnej strany Zmluvy
tak, aby nikto z realitného obchodu nevyšiel ako podvedený alebo poškodený.
2. Každý člen ZRKS je povinný vzdelávať sa a poskytovať iba aktuálne, pravdivé a presné informácie.
3. Každý člen ZRKS musí vždy vystupovať v mene svojej realitnej kancelárie a Realitnú činnosť vykonávať odborne,
svedomito a zodpovedne.
4. Pri výkone Realitnej činnosti môže člen ZRKS použiť len také prostriedky, ktoré pripúšťajú právne predpisy.
5. Člen ZRKS je povinný uplatňovať zdvorilý, korektný a nestranný prístup ku všetkým Klientom ako aj druhým
zmluvným stranám Zmlúv.
6. Člen ZRKS sa musí správať vždy a za každých okolností tak, aby si zaslúžil a zaistil dôveru svojho pracovného
okolia.
7. Každý člen ZRKS nesmie zatajovať svoju identitu a nesmie vystupovať ako súkromný záujemca, je povinný pri
vykonávaní činnosti zachovávať zodpovedajúcu diskrétnosť a nesmie obchádzať spolupracujúce strany.
8. Členovia ZRKS sa zaväzujú, že sa budú aktívne angažovať v ZRKS, zúčastňovať sa na hlasovaní, petíciách,
ovplyvňovaní legislatívy a všetkých činnostiach súvisiacich s vylepšením podmienok práce na realitnom trhu.Článok II.
Profesionálny prístup člena ZRKS
1. Každý člen ZRKS sa zaväzuje pracovať tak, aby svojou prácou a vystupovaním nepoškodzoval meno, povesť
a imidž svojej realitnej kancelárie, iného člena ZRKS, inej realitnej kancelárie, ktorá nie je členom ZRKS, ako ani
maklérov konkurenčných realitných kancelárií.
2. Člen ZRKS je povinný pri výkone Realitnej činnosti postupovať tak, aby úmyselne nepreberal Klientov ani ponuky
iných členov ZRKS, iných realitných kancelárií, ktoré nie sú členmi ZRKS, ako ani maklérov konkurenčných
realitných kancelárií.
3. Klienti a ich záujmy sú u člena ZRKS vždy na prvom mieste. Ku Klientom sa musí každý člen ZRKS správať
čestne a slušne, musí pravdivo uvádzať všetky skutočnosti súvisiace s obchodom, ktorý Realitnou činnosťou
sprostredkúva (podmienky uzavretia Zmlúv, vypracovania Zmlúv atď.).Článok III.
Inzercia člena ZRKS
1. Člen ZRKS má povinnosť uvádzať v inzerátoch iba pravdivé informácie a fotografie. Úmyselne nesmie zatajovať
dôležité informácie, ktoré môžu ovplyvniť rozhodnutie Klienta.
2. Každý člen ZRKS môže vo svojom portfóliu nehnuteľností zverejňovať iba také ponuky, ku ktorým má preukázateľný
súhlas od vlastníka nehnuteľnosti.
3. Člen ZRKS je povinný vyhnúť sa pri výkone Realitnej činnosti postupom, ktorými by priamo, či nepriamo preberal,
inzeroval, či posielal texty, fotografie a dokumenty k nehnuteľnostiam pochádzajúce od iného člena ZRKS, inej
realitnej kancelárie, ktorá nie je členom ZRKS, alebo od maklérov konkurenčných realitných kancelárií, pokiaľ
nedisponuje súhlasom týchto subjektov ako aj súhlasom vlastníka nehnuteľnosti s takýmto postupom.Článok IV.
Vzťah člena ZRKS ku Klientom
1. Člen ZRKS je povinný Klienta informovať o priebehu celej spolupráce a mal by s klientom uzavrieť
Sprostredkovateľskú zmluvu, ktorej obsahom budú okrem iných ustanovení aj jasne definované podmienky
spolupráce i finančná odmena pre člena ZRKS v prípade úspešnej realizácie obchodu docieleného Realitnou
činnosťou člena ZRKS.
2. Člen ZRKS sa zaväzuje dbať na profesionálnych a diskrétnych vzťahoch s Klientmi, nesmie zneužívať dôveru
Klientov a úmyselne ich uvádzať do omylu alebo ich klamať, zavádzať a zatajovať skutočnosti.
3. Člen ZRKS musí pri výkone Realitnej činnosti citlivo narábať so všetkými materiálmi, ktoré súvisia s nehnuteľnosťou
(listy vlastníctva, zmluvy, fotografie, katastrálne mapy atď.) a používať ich výlučne k svojej práci a na žiadne iné
účely bez toho, aby na k takémuto konaniu mal výslovný súhlas Klienta. Člen ZRKS musí všetky zverené doklady
chrániť, aby sa nestratili, nepoškodili a nemohlo dôjsť k ich zneužitiu tretími osobami.
4. Člen ZRKS je povinný pri obhliadkach chrániť majetok Klientov a brániť jeho poškodeniu. V prípade, že člen ZRKS
má súhlas vykonávať obhliadky nehnuteľnosti aj bez prítomnosti Klienta, musí sa pri tejto činnosti správať tak,
aby nesklamal dôveru Klienta.Článok V.
Vzťah členov ZRKS navzájom a k tretím subjektom Realitnej činnosti
1. Člen ZRKS pracujúci pod hlavičkou realitnej kancelárie musí za každých okolností vystupovať tak, aby chránil
jej dobré meno. Od každého člena ZRKS a jeho maklérov sa očakáva etické a slušné správanie ku každej svojej
konkurencii, aby ich vzájomné spory nespôsobovali degradáciu povolania realitného makléra, činnosti realitných
kancelárií a Realitnej činnosti ako takej.
2. Ak sa členovia ZRKS rozhodnú vzájomne spolupracovať, alebo nadviazať spoluprácu so subjektom Realitnej
činnosti, ktorý nie je členom ZRKS, sú v tejto súvislosti povinní uzavrieť dohodu o spolupráci, ktorej obsahom bude
jasné definovanie pravidiel spolupráce ako aj spôsob a podmienky rozdelenia prípadnej provízie. Zmluvné strany
takejto dohody sú povinné dohodu dodržiavať za každých okolností, aby sa nikto necítil ukrátený, oklamaný
alebo podvedený. Všetky zmeny v dohode musia byť odsúhlasené oboma zmluvnými stranami takejto dohody
a písomne zadokumentované.
3. Akékoľvek úkony člena ZRKS smerujúce k obchádzaniu spolupracujúcej realitnej kancelárie pri spoločnom
obchode, sú neprípustné. Ak sa tak stane, je člen ZRKS povinný nečestné správanie oznámiť ZRKS a ZRKS vykoná
potrebné opatrenia smerujúce k náprave.
4. Členovia ZRKS majú povinnosť akékoľvek nekalé praktiky, podvody, klamstvá a neférové podmienky iných členov
ZRKS uviesť v online systéme ZRKS v časti venovanej hodnoteniu členov ZRKS. Riešenie sporov bude realizované
v zmysle Stanov ZRKS.Článok VI.
Vzťah člena ZRKS a jeho maklérov
1. Člen ZRKS zodpovedá za činnosť svojich maklérov (bez ohľadu na to, na akej báze makléri s členom ZRKS
spolupracujú) a za dodržiavanie povinností podľa tohto Kódexu tak, akoby Realitnú činnosť vykonal sám.
Článok VII.
Zmeny a doplnky Kódexu a ich uplatňovanie
1. Zmeny a doplnky Kódexu sa uskutočňujú novelizáciami jednotlivých ustanovení Kódexu, ktoré schvaľuje
správna rada ZRKS. Novelizácia Kódexu nadobúda platnosť dňom jej schválenia správnou radou ZRKS a účinnosť
zverejnením v online systéme ZRKS.
2. Realitná činnosť, s ktorej výkonom sa začne pred dňom účinnosti novelizácie Kódexu sa vždy posudzuje podľa
Kódexu v znení účinnom pred dňom účinnosti takejto novelizácie Kódexu.Článok VIII.
Platnosť a účinnosť Kódexu
1. Kódex nadobúda platnosť dňom jeho schválenia správnou radou ZRKS a účinnosť zverejnením v online systéme
ZRKS.